Scroll down for English.

Out beyond the ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I will meet you there.
Rumi

Politieke filosofie is de rode draad door al mijn werkzaamheden als schrijver, spreker, trainer, coach en consultant. Mijn interesse in fundamenten van diverse gemeenschappen die een samenleving of een organisatie vormen zorgt ervoor dat ik vanuit verschillende lagen en invalshoeken kan kijken naar uiteenlopende belangen. Mijn expertise heb ik vergaard in domeinen zoals onderwijs, sociaal werk, overheidsinstellingen, kunst en cultuur. 

 

Als trainer, coach en consultant richt ik me samen met individuen en professionals op de impact van politieke, sociale en economische ontwikkelingen op levensverhalen en werkwijzen. In samenspraak onderzoek ik de betekenis van idealen en waardensystemen voor het dagelijks handelen. In een vertrouwde setting nodig ik betrokkenen uit om van gedachten te wisselen over hun levenshouding en beweegredenen om zo kiemen te planten voor potentiële verandering. 

 

Als schrijver deel ik verhalen die niet alleen intellectuele experimenten zijn maar vooral de lezer verbinden met levensverhalen van diegenen die vaak worden vergeten. 

 

Political philosophy is the common thread running through all my work as a writer, speaker, trainer, coach, and consultant. My interest in the fundaments of diverse communities that shape a society or an organization allows me to look into different layers and from diverse angles to various interests at play. My expertise lies in domains such as education, social work, government institutions, art, and culture. 

 

As a trainer, coach, and consultant, I work with individuals and professionals by focusing on the impact of political, social and economic developments on life stories and professional attitudes. In consultation, I investigate the meaning of ideals and value systems for daily actions. In trustworthy surroundings I invite people to take a close look at their attitude to life and motivations to plant seeds for awareness and possible change. 

 

As a writer, I share stories that are not only intellectual experiments, but also connect the reader to life stories of those who often have been forgotten. 

 
Books
Rahimy, T. (2024). The Orphans. United States of America: Lulu Press, Inc.
Rahimy, T. (2019). Verborgen verhalen: Over leermeesters en Inspiratoren. Utrecht: Uitgeverij Ten Have. 
Rahimy, T. (2018). Schillen van het verschil: Sociaal handelen midden in het stedelijk leven. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam Uitgeverij. 
Rahimy, T. (2017). Politics of Flight: A Philosophical Refuge. Rotterdam: Erasmus Universiteit (Self-Published). 
Rahimy, T. & Karré, P. M., Avest D. ter & Walraven, G. (eds). (2017). Sociale innovatie in de stad: Perspectieven uit de bestuurskunde, filosofie en stadsgeografie. Rotterdam: Hogeschool Inholland.
Rahimy, T. & Wagener A. (eds.) (2015). The Need to Belong: Perpetual Conflicts and Temporary Stability. Oxford: Inter-Disciplinary Press.
Rahimy, T., Brabander, R. de, Molendijk, P. & Tuinen, S. Van (Eds.) (2012). Voorstellen tot werkelijkheid, Het denken en doen van Henk Oosterling, een abecedaruim, Rotterdam: Trichis Publishing.
Rahimy, T. (2009). (ed. & Introduction) Representation, Expression and Identity: Interdisciplinary Perspectives. Oxford: Inter-Disciplinary Press.
Rahimy, T. (2009). Verwoeste steden, 14 mei: Oorlogsroute. Rotterdam: Initiatiefgroep 14 mei. 
Rahimy, T. (2008). Ooggetuigen. Rotterdam: Trichis Publishing.
Articles in a book 
Rahimy, T. & Brabander R. de (2017). Het goede leven is verre van ideaal: Arendt, handelingsverlegenheid en het ongehoorde. In J. Berding (ed.). Aan het werk met Hannah Arendt. Leusden: Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW).  
Rahimy, T. (2017). Sociale innovatie: Een open vraag. In P. M. Karré, T. Rahimy, D. ter Avest & G. Walraven (eds). Sociale innovatie in de stad: Perspectieven uit de bestuurskunde, filosofie en stadsgeografie. Rotterdam: Hogeschool Inholland, pp. 33-57. 
Rahimy, T. & Molendijk, P. (2016). Uitvluchten bij een foto: Aantekeningen bij een betrokken xenologie. In H. Oosterling & R. Schepen (eds.). Doordenken doorwerken: Intercultureel en ecosociaal denken en doen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant, pp. 99-112.   
Rahimy, T. (2015). The Battleground of a Milieu: On the Concept of Flight and Its Political Milieu. In A. Wagener & T. Rahimy (eds.) The Need to Belong: Perpetual Conflicts and Temporary Stability. Oxford: Inter-Disciplinary Press, pp. 61-76.  
Rahimy, T. (2015). … Ver huis …. In Bijna thuis. Een boek ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van Roland MacDonald Huis Sophia Rotterdam. Rotterdam: Trichis Publishing. 
Rahimy, T. (2014). Maar …. In Onderzoek en Ontwikkeling: Bijzondere projecten, residencies, publicaties, en onderzoek door Rotterdamse kunstenaars. Rotterdam: Centrum Beeldende Kunst, pp. 79-80.   
Rahimy, T. (2012). Expressie. In R. de Brabander, P. Molendijk, T. Rahimy & S. van Tuinen, (Eds.) Voorstellen tot werkelijkheid, Het denken en doen van Henk Oosterling, een abecedaruim. Rotterdam: Trichis Publishing. pp. 36-41. 
Rahimy, T. (2012). The Minor Philosopher: The Political-Philosophical Relevance of Incomprehension, in R. Braidotti & P. Pisters (eds.). Revisiting Normativity with Deleuze. London: Continuum, pp. 145-158. 
Rahimy, T. (2012). The Potentiality of the Faceless: A Minor Reflection on Philosophy and Cinema. In M. Kearney (ed.), From Conflict to Recognition: Moving Multiculturalism Forward, Amsterdam/New York, NY: Rodopi, pp. 219-233. 
Rahimy, T. (2011). The Difference is Our Commonality. In K. Gallagher (ed.), Multiculturalism: Critical and Inter-Disciplinary Perspectives. Oxford: Inter-Disciplinary Press, pp. 130-137.
Rahimy, T. (2010). The Invention of Gesture in the Lack of Words, in K. Wilson (ed.), Looking at Ourselves: Multiculturalism, Conflict & Belonging. Oxford: Inter-Disciplinary Press, pp. 85-92.
Rahimy, T. (2010). The Sleeping Hollow. In Art Catalogue 2000/2010 Katrin Korfmann. De Jonge Hond, pp. 46-51.
Rahimy, T. (2010). Entering Sideways (Introduction). In Sideways, Reflections on Changing Contexts in Art. Amsterdam: Fonds BKVB, pp. 4-8. Catalogue of the exposition of Sideways in Arnhem Museum of Modern Art.   
Rahimy, T. (2010). Enter the Grammar of a Little Girl. In Sideways, Reflections on Changing Contexts in Art. Amsterdam: Fonds BKVB, pp. 117-140.  
Rahimy, T. (2010). How I met you over and over again. In Reader Sideways, Reflections on Changing Contexts in Art. Amsterdam: Fonds BKVB, 3 pp.
Rahimy, T. (2009). Zoveel om over naar huis te schrijven/So Much to Write Home About. In A. Urlus (ed.), Otto Snoek – Rotterdam. Rotterdam: Witte de With, 2x 8 pp.
Rahimy, T. (2009). Expressions of Exceptions and Exceptions of Expressions, On Broken Languages as Political Discourse. In T. Rahimy (ed.), Representation, Expression and Identity: Interdisciplinary Perspectives. Oxford: Inter-Disciplinary Press, pp.  105-114.
Articles in a journal
Rahimy, T. (2019). De tempering van geëngageerde woede. (Commentaar op het artikel van Jan Bransen, Het huidige onderwijssysteem is echt failliet). In: Filosofie & Praktijk: Praktische problemen in filosofisch perspectief (jaargang 40 – nr. 3), pp. 24-27. Antwerpen: Garant-Uitgevers. 
Rahimy, T. (2011) Liefde in mineur. In Eutopia, internationaal venster op politiek, cultuur en kunst, nr. 27, Amsterdam, pp. 33-36. 
Rahimy, T. (2011) Een oneigentijdse vreemdeling. In Groniek, Historische Tijdschrift, nr. 190, Groningen, pp. 549-557. 
Rahimy, T. (2009) & S. Geluk & R. Kraaij (red. en tekst), Het voordeel van de twijfel?. In de nonglossy, nr. 9, sandersgeluk, Rotterdam.
Rahimy, T. (2008) & P. Molendijk, Een optimist is nooit tevreden. In Erasmus Magazine, nr. 10, Rotterdam, pp. 28-30.
Rahimy, T. (2008) Om een kort verhaal lang te maken…. In Contrast, 15, Amsterdam, pp. 14-15. 
Rahimy, T. (2008) Voorbij hier en daar. In Krisis: Tijdschrift voor actuele filosofie, issue 1, pp. 77-82. 
Rahimy, T. (2007) Loyale interesse/Loyal Interest. In METROPOLIS M, vol. 28, nr. 4, Utrecht, pp. 42-44/102-103.
Rahimy, T. (13 mei 2008) Versleten geschiedenis. in NRC Handelsblad, Rotterdam.
Websites 
Rahimy, T. (3 december 2019). So What the Hell Happened? Gebiedsontwikkeling.nu: Platform voor kennis, nieuws en opinie. https://www.gebiedsontwikkeling.nu/
artikelen/so-what-hell-happened/ This article also appeared on: Rahimy, T. (16 december 2019). Hoe ik van straatkind veranderde in een gentrificerende huizenbezitter. Vers Beton: Voor de harddenkende Rotterdammer. https://www.versbeton.nl/20
19/12/hoe-ik-van-straatkind-veranderde-in-een-gentrificerende-huizenbezitter/#comments 
Rahimy, T. (25 maart 2019). Dat is toch niet te doen … als een spook leven. Sociale Vraagstukken: Wetenschappers & professionals over maatschappelijke kwesties. https://www.socialevraagstukken.nl/dat-is-toch-niet-te-doen-als-een-spook-leven/ 
Rahimy, T. (2011) Gilles Deleuze (1925 – 1995). in Humanistische Canon, retrieved from: https://humanistischecanon.nl/
venster/
humanismekritiek/gilles-deleuze/

Scroll down for English.

I am moved by the ‘we’,
as the ‘we’ is an effect of those who move towards it.
It is not an innocent ‘we’, or one that stands still.
It is affected by that which it is against,
and hence also by that which it is for,
what it enables, shapes, makes possible.

Sara Ahmed

Doel van deze training is om de routinematige wijzen waarop professionals hun context ervaren en vormgeven te doorgronden. Tijdens praktische oefeningen worden onderliggende aannames van gedragspatronen zichtbaar gemaakt en wordt er gekeken naar worstelingen van professionals en mogelijkheden om hier op een constructieve wijze mee om te gaan. 

 

De training bestaan uit vier sessies. 

 

Sessie 1: Denkstijlen

 

Drie verschillende denkstijlen worden gedefinieerd en besproken: ideaal-georiënteerd, groep-georiënteerd en rizoom-georiënteerd. Deze stijlen worden onderzocht en ingebed in de context van deelnemers. 

 

Sessie 2: Houding

 

Denkstijlen beïnvloeden houdingsperspectieven in relatie tot onszelf en tot anderen. In deze sessie wordt gereflecteerd op de werking en functionaliteit van verschillende typen houdingen binnen een beroepscontext.  

 

Sessie 3: Waardennetwerken

 

In deze sessie wordt een onderscheid gemaakt tussen waardensystemen en waardennetwerken in relatie tot verschillende stijlen van denken en verschillende typen houdingen. De dynamiek en spanningen tussen persoonlijke en professionele waarden worden in kaart gebracht en geëvalueerd.   

 

Sessie 4: Handelingsverlegenheid in actie

 

In deze laatste bijeenkomst komen inzichten uit voorgaande sessies van pas in reflectie op communicatiestijlen en handelingsverlegenheid. Professionals ervaren vaak moeite met contexten waarin ze verrast worden door gebeurtenissen. Moeite met op adequate wijze te reageren kan leiden tot ongemak. In deze sessie zal de nadruk liggen op ervaringen van handelingsverlegenheid en worden handvatten besproken om hiermee om te gaan. 

 

The aim of this training course is to understand the routine ways in which professionals experience and shape their context. During practical exercises, underlying assumptions of behavioural patterns are made visible, and we look at the struggles of professionals and possibilities to deal with them in a constructive way. 

 

The training consists of four sessions. 

 

Session 1: Styles of thinking

 

Three different styles of thinking are defined and discussed: ideal-oriented, group-oriented, and rhizome-oriented. These styles are explored and embedded in the context of participants. 

 

Session 2: Attitude

 

Thinking styles influence attitude perspectives in relation to ourselves and to others. This session will reflect on the functioning and functionality of different types of attitudes within a professional context.  

 

Session 3: Value Networks

 

In this session, a distinction is made between value systems and value networks in relation to different styles of thinking and different types of attitudes. The dynamics and tensions between personal and professional values are mapped and evaluated.   

 

Session 4: Shyness in action

 

In this last meeting, insights from previous sessions will be applied in reflection on communication styles and shyness to act. Professionals often experience uneasiness with contexts in which they are startled by events. Difficulty responding appropriately can lead to discomfort. In this session, the emphasis will be on experiences of shyness in action and ways to deal with these will be discussed. 

 

Scroll down for English.

We are the memories we don’t remember, 
which sing in us, which we feel, 
which make us sing and dance and pray the way we do.

Tommy Orange

Als coach besteed ik aandacht aan een breed palet van zaken. Een mens is een gelaagd wezen en wordt beïnvloed door verschillende processen die soms persoonlijk maar ook vaak maatschappelijk van aard zijn. Als coach duik ik samen met je in deze lagen en de wijze waarop ze je vormgeven. We besteden aandacht aan de manier waarop je naar jezelf kijkt en de beweegredenen daarachter. Hoe definieer je jezelf en je relatie tot anderen? Samen zullen we op zoek gaan naar hoe je in de wereld wilt zijn door een balans te vinden tussen zelfacceptatie, zelfreflectie en verlangens. Deze gesprekken kunnen plaatsvinden op individueel- en groepsniveau. 

 

Voor studenten geldt een gereduceerd tarief.

 

As a coach, I attend to a wide range of issues. A human being is a layered being and is influenced by various processes that are sometimes personal but also often social in nature. During coaching we dive into these layers and the way they shape you. We pay attention to the way you look at yourself and the underlying motivations. How do you define yourself and your relationship to others? Together we will look for how you want to be in the world by finding a balance between self-acceptance, self-reflection, and desires. These conversations can take place on an individual and group level.

 

 

 

For students a reduced rate applies.

 

Scroll down for English.

There is really nothing more to say – except why. 
But since why is difficult to handle, 
one must take refuge in how.

Toni Morrison

Als consultant doe ik aanbevelingen op basis van kwalitatief onderzoek en de uitkomsten van gesprekbijeenkomsten. Dit proces voltrekt zich als volgt:

 

1. Verkenningsfase: thema’s en uitdagingen worden in kaart gebracht. Doel van deze fase is om door kennis van de context de volgende stappen systematisch te richten op de behoefte van de organisatie.

 

2. Onderzoeksfase: diepte-interviews met verschillende professionals uit alle lagen van de organisatie. In dit kwalitatieve onderzoek wordt er gekeken naar de organisatiecultuur en aandachtspunten vanuit verschillende perspectieven binnen de organisatie. Het doel van dit onderzoek is draagkracht en draaglast van verschillende afdelingen in kaart brengen. Tot slot kijken we naar mogelijkheden om draagvlak te creëren voor veranderingen.

 

3. Gespreksfase: groepsgesprekken waarin ik verschillende professionals coach om op een open en veilige manier met elkaar in gesprek te komen. Het uitwisselen van perspectieven en zorgen creëert ruimte voor begrip van verschillende ervaringen en inzichten. 

 

4. Afrondingsfase: rapportage en presentatie waarin de bevindingen uit het onderzoek en aanbevelingen worden gedeeld.  

 

As a consultant, I make recommendations based on qualitative research and the results of group meetings. This process takes place as follows:

 

1. Exploration phase: themes and challenges are mapped out. The aim of this phase is to systematically focus the next steps on the needs of the organization through knowledge of the context.

 

2. Research phase: in-depth interviews with various professionals from all layers of the organization. This qualitative study looks at the organizational culture and concerns from different perspectives within the organization. The aim of this study is to map the strengths and burdens of different departments. Finally, we look at opportunities to create support for changes.

 

3. Conversation phase: group discussions in which I coach different professionals to talk to each other in an open and safe manner. The exchange of perspectives and concerns creates room for understanding different experiences and insights. 

 

4. Completion phase: report and presentation in which the findings from the study and recommendations are shared.

  

 

Scroll down for English.

And when a child is born into this world
It has no concept
Of the tone the skin is living in
And there’s a million voices
And there’s a million voices
To tell you what she should be thinking
So, you better sober up for just a second

Youssou N’Dour & Neneh Cherry

Maybe the target nowadays is not to discover what we are 
but to refuse what we are.

Michel Foucault

 

Als spreker richt ik me op het anders belichten van maatschappelijke vraagstukken en de rol die ze spelen in de leefwereld van de luisteraars. Door gebruik te maken van verschillende verhalen en eigen (professionele) ervaringen en deze te verbinden aan de dagelijkse worstelingen van professionals, groepen en individuen in de samenleving, nodig ik luisteraars uit op ongeziene zijpaden en mogelijkheden.

 

As a speaker, I engage by shedding a different light on social issues and the role they play in the world of listeners. By using different stories and personal (professional) experiences and connecting them to the daily struggles of professionals, groups, and individuals in society, I invite listeners to care for unseen side paths and possibilities. 

Dr. Tina Rahimy
Degrees
2017                 Ph.D.  Political-Philosophy: Erasmus University, Rotterdam.
2005                 MA. Philosophy: Erasmus University, Rotterdam
Relevant work experience
2024–present Member of the Selection Committee. Raak Publiek. Regieorgaan SIA.
2023–present     Member of the Supervisory Board. Debatpodium Arminius Rotterdam.
2020–present     Chair of the Board respectively Supervisory Board. WORM Rotterdam.
2012–present    Independent writer, speaker, coach, consultant and trainer.
2016–2020         Professor of Social Work (focused on Education, Urbanity and Sense of Belonging). Rotterdam University of Applied Sciences.
2012–2016         Senior Lecturer in Ethics, Philosophy and Philosophy of Life. Inholland University of Applied Sciences, Rotterdam.
2013–2014         Lecturer in Ethics and Philosophy. Rotterdam University of Applied Sciences.
2006–2012         Researcher and lecturer. Faculty of Philosophy at Erasmus University, Rotterdam, funded by a grant from the NWO Mosaic programme.
2006–2007         Coordinator Art in Public Space. Centre for Visual Arts (CBK), Rotterdam.
Additional activities
2018–2020         Adviser and Co-organizer Plein 16-27: Landelijke Leergemeenschap Jongeren op Weg naar Volwassenheid. University of Applied Sciences Inholland Amsterdam.
2018–2020        Member National Network Diversity.  University of Applied Sciences Inholland
2016–2017        Member Advise Committee Strategic Dialogues. Dutch Ministry of Justice and Security.
2011–2016         Steering committee member, International Network for Alternative Academia, Barcelona, Spain.
2013                 Adviser Museum Rotterdam, Schielandhuis: Project Echte Rotterdammers.
2011 – 2012       Steering committee member, Representations – Struggles for Reality, International Network for Alternative Academia, Barcelona, Spain.
2009 – 2011       Steering committee member, Multiculturalism, Conflict and Belonging, Oxford University, UK.
2009 – 2011       Steering committee member, Pluralism, Inclusion and Citizenship, Oxford University, UK.
2011                 Steering committee member, Strangers, Aliens and Foreigners, Oxford University, UK.
2009                 Organizer, project Twijfel/Doubt, lectures, debates, publication, and documentary, in cooperation with the Initiative Sandersgeluk.
2008 – 2011       Adviser drama and documentary, Dutch Cultural Media Fund (Mediafonds), Amsterdam.
2008 – 2009      Organizer, seminars for the occasion of the admission of the Erasmus Chair of Humanities by Jodi Dean, Faculty of Philosophy and ESHCC, EUR.
2007 – 2008      Editorial, De Helling, publication of Scientific Bureau Groen Links, Amsterdam.
2006 – 2010       Member, Iohannah: Interdisciplinary research group on works of Hannah Arendt, Soeterbeeck Programma, Heyendaal Instituut Nijmegen.
2006 – 2009       Chairwomen, Confetti, youth advisory board in Rotterdam Board of Art and Culture (RRKC).
2005                 Assistant organizer, First Conference of the Dutch Aesthetic Federation (DAF) Intermedial Reflections, Rotterdam.
2001 – 2005      Ambassador, Faculty of Philosophy, EUR.
2001 – 2003      Member of Faculty Board, Faculty of Philosophy, EUR.
2000 – 2002      Chairwomen, Students’ Union ERA, Faculty of Philosophy, EUR.
2002                 Assistant organizer, 26th Annual Conference of the International Association for Philosophy and Literature (IAPL), Intermedialities, EUR.
2001                 Assistant organizer, A Must or a-Muse, Arts and Culture in Education: Policy and Practice in Europe, FHKW, EUR.

TINA RAHIMY © 2024